Hydrogeologické posudky pro zásak dešťových vod

Stavební úřady v současnosti u všech novostaveb preferují utrácení dešťových vod jejich zásakem do horninového prostředí. Pro tento způsob likvidace dešťových vod je požadován  hydrogeologický posudek, který posoudí možnost zasakovat dešťové vody z hlediska hydraulických poměrů horninového prostředí v dané oblasti a z hlediska případného ovlivnění okolních staveb a zdrojů podzemních vod.

Hydrogeologické posudky pro zásak přečištěných odpadních vod

Základním podkladem pro vodoprávní úřad při udělování povolení k vypouštění odpadních vod do horninového prostředí je hydrogeologický posudek. Posudek tvoří zároveň nedílnou součást projektové dokumentace, která je jednou z povinných příloh k žádosti o povolení domovní ČOV. Hydrogeologický posudek hodnotí možnost vypouštět přečištěné odpadní vody z ČOV do horninového prostředí z hlediska hydraulických a hydrogeologických podmínek na dané lokalitě a hodnotí možnost vypouštět tyto vody vzhledem k ochraně podzemních a povrchových vod.

Poptávka – Hydrogeologické posudky