Středisko vrtných a injektážních prací provádí klasické vrtné práce pro potřeby hydrogeologického průzkumu, zakládání staveb, realizace vodních děl (studny, zasakovací vrty), včetně výplně nadvýlomů, dutin a kaveren v horninovém masivu pomocí cementových směsí a zpevňování horninového prostředí cementovou injektáží. S ohledem na své vybavení je středisko schopno provádět vrtné práce nejen ve venkovních prostorách, ale i uvnitř budov, hal, injektážních štol přehrad a v neposlední řadě i v prostorách neplynujících dolů. Jsme schopni vrtat i v nepříznivých geologických podmínkách s nutností pažení. 

  • Vrtné práce pro hydrogeologický průzkum – středisko provádí vrtné práce s odběrem jádra jak v zeminách, tak i v pevných horninách. Rozsah průměrů odebíraných jader činí 76 až 265 mm a hloubkový dosah jsou řádově desítky metrů v závislosti na vrtném průměru a prostředí. Výsledky lze uplatnit při návrhu založení budov, odvodnění stavebních jam, pro hydrogeologické posudky ke zhotovení studen aj. 
  • Vrtné práce pro zakládání staveb – středisko provádí vrtné práce pro celou škálu aplikací v rámci zakládání staveb a to:
  • mikropiloty – cementovou hmotou v několika etážích injektované duté ocelové bezešvé trubky jako prostředek hlubinného zakládání nebo podchycení již stávajících základů, 
  • mikrozápory – cementovou zálivkou zalité ocelové bezešvé trubky různých délek a průměrů pro ochranu objektů proti sesunutí do níže uložených poloh nebo budoucích blízkých výkopů,
  • zápory – opěrné sloupy za účelem vytvoření tzv. záporového pažení pro zajištění stability stěn stavebních jam nebo liniových staveb

Veškeré vrtné práce pro aplikace v rámci zakládání staveb provádíme v rozsahu 76 – 300 mm vrtaných průměrů řádově v desítkách metrů v závislosti na geologických podmínkách a vrtaných průměrech.

  • Vrtné práce pro realizaci vodních děl 

  • Studny – podle §55 zákona č. 254/2001 Sb. zákona o vodách je i studna vodní dílo. Středisko provádí vrtané studny do vrtaného průměru 300 mm s hloubkou, vystrojením a zhlavím podle požadavku zákazníka. Vrt můžeme umístit i do dna jámy již vystrojené např. skružemi. S ohledem na naši vrtnou techniku se dostaneme i do stísněných prostor zahrad, blízkosti staveb a nedochází k nevratné devastaci stávajících povrchů (trávník, dlažba).

  • Zasakovací vrty – vrty, sloužící k jímání nejen dešťových vod a jejich následnému odvedení do propustných podzemních horizontů. Středisko provádí takovéto vrty do vrtaného průměru 300 mm s hloubkou, vystrojením a zhlavím podle požadavku zákazníka.

  • Odvodňovací vrty – vrty pro odvodnění stavebních jam, násypů, svahů apod.

Injektážní práce a práce při vyplňování dutin, kaveren – středisko provádí pomocí svého vybavení i injektážní práce horninového prostředí, případně konstrukcí, cementovými směsmi až do tlaku 10 MPa. Pomocí stejného vybavení lze provádět i výplňové práce při vzniku nadvýlomů při ražbách podzemních děl nebo dutin vzniklých sufózou (vypláchnutím jemné frakce zemin proudící vodou z okolního prostředí.