Společnost TALPA-RPF se účastnila rekonstrukce naší nejdůležitější dálnice D1, na níž bylo zahájeno bourání mostů, akce přesně naplánovaná ve všech krocích a zároveň ostře mediálně sledovaná. Vlastnímu bourání předcházela přeložka potrubí a kabelů, které byly na mostě zavěšeny. Stejně tak tomu bylo i v případě mostu u obce Studený, kde bylo nutné přeložit důležitý dálkový telekomunikační kabel.

Dálnice byla v tomto místě vedená v hlubokém zářezu v terénu s nepřístupnými okraji, a proto projektant navrhnul provedení vrtu bezvýkopově řízeným protlakem vedeným shora svahem dolů k dálnici a pak opět nahoru. Toto řešení je standartní v případě příznivých půdních podmínek, nicméně, jak se ukázalo při provádění pilotního vrtu, v tomto případě bylo podloží tvořeno skalními horninami.

V takovém případě by poloměr ohybu vrtu narostl natolik, že by při dodržení požadovaného krytí pod dálnicí narostla délka protlaku ze sedmdesáti na dvě stě metrů. Tím by se přeložený kabel dostal zcela mimo původní trasu a cena díla by narostla na několikanásobek.

Proto se pod časovým tlakem blížícího bourání hledalo jiné řešení. Našlo se v provedení zemních pracích a násypů tak, aby se desetitunová vrtná souprava dostala dolů k dálnici, kde mohla provést vrt ve skalní hornině ve zkrácené verzi. Řešení se ukázalo být správné a tak 24 hodin před bouráním mostu byl kabel úspěšně přeložen.